Sekwencje w Oracle SQL – create drop sequence (tworzenie, kasowanie)

Tworzenie sekwencji w Oracle SQL wygląda następująco:

CREATE SEQUENCE nazwa_sekwencji minvalue q maxvalue x start with y increment by z

gdzie parametry q, x, y, z oznaczają kolejno:

q – minimanlą wartość sekwencji x – maksymalną wartość sekwencji y – wartość początkową sekwencji z – wartość o którą zwiększy się sekwencja

Dla przykładu utworzymy czesto […]

Polskie znaki w skryptach BAT

Jeżeli chcielibyście w swoim pliku bat wykorzystać polskie znaczki dla kopiowania plików, np:

copy C:/plik.txt C:/ŚĆŁÓŚĆŻŚŹ.txt

możecie zrobić to na kilka sposobów. Poniżej opisałem dwa z nich.

1. Ustawić kodowanie pliku bat na: OEM 852 (np. w Notepad++) 2. Zapisać plik bat w kodowaniu ANSI (WIN1250, CP1250) i dodać na początku skryptu linijkę: […]

Numerowanie wierszy wynikowych SQL – Oracle

Numerowanie wierszy rozwiązać można na następujące sposoby:

1. Stosując numerację row_number()

select row_number() OVER (ORDER BY 1), p.imie, p.nazwisko from pracownicy p

Wynik:

1 Jan Kowalski 2 Jan Nowak 3 Adam Kowalski

Zaletą row_number() jest każdorazowa numeracja danego wiersza od “1” po ponownym wykonaniu zapytania

2. Stosując sekwencje. Konstrukcje oraz użycie sekwencji dokładnie […]

Oracle SQL TO_CHAR formatowanie daty

Funkcja TO_CHAR służy do konwersji daty bądź liczby do postaci ciągu tekstowego (string).

Wywołanie funkcji wygląda następująco:

SELECT TO_CHAR(‘data/czas’, ‘format’) FROM NAZWA_TABELI;

W poniższych przykładach posłużymy się wynikiem funkcji CURRENT_TIMESTAMP, która zwraca aktualną datę oraz czas, np:

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL; — 2017-01-31 11:11:10

YEAR– zwraca rok słownie, np:

SELECT TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, ‘YEAR’) FROM DUAL; — […]

Odpowiednik tail w systemie Windows

W systemach z rodziny Unix/Linux możemy skorzystać z polecenia “tail”, które służy do między innymi do wyświetlenia określonej ilości ostatnich wierszy ze wskazanego pliku.

Korzystając z przełącznika -f (tail -f nazwapliku.log) możemy odczytać ostatnie linie dopisywane do pliku na “żywo”.

Czy istnieje zatem odpowiednik powyższej komendy w systemie Windows?

Tak. Możemy skorzystać z Power Shell […]