INTO OUTFILE – jak wyładować wynik zapytania SQL do pliku (eksport mysql do pliku) – Kurs języka SQL (mySQL)

W niniejszym artykule dowiemy się jak możemy wyładować wynik dowolnego zapytania SQL do pliku tekstowego czy pliku CSV. Dokonamy tego przy pomocy polecenia: INTO OUTFILE.

Jego składnia w podstawowej formie jest następująca:

SELECT nazwy_kolumny1,nazwy_kolumny2…,nazwy_kolumnyN from tabela INTO OUTFILE ‘nazwa_pliku.txt’;

W powyższym przykładzie (bez parametrów) zrzucone dane będą oddzielone między sobą znakiem tabulatora.

Czyli dla […]

LOAD DATA – czyli jak załadować (wczytać) dane z pliku do bazy mysql – Kurs języka SQL (mySQL)

W niniejszym artykule dowiemy się jak w jaki sposób możemy załadować zawartość pliku do bazy mySQL. Dokonamy tego przy pomocy polecenia: LOAD DATA.

Jego składnia w podstawowej formie jest następująca:

LOAD DATA INFILE ‘nazwa_pliku.txt’ INTO TABLE nazwa_tabeli;

Powyższe zapytanie załaduje nam dane z pliku “nazwa_pliku.txt” do tabeli o nazwie “nazwa_tabeli”. W powyższym przypadku, jeżeli nie […]

CASE WHEN, IF, IFNULL, NULLIF – funkcje warunkowe mySQL – Kurs języka SQL (mySQL)

W poniższym kursie omówię zastosowanie instrukcji warunkowych (CASE WHEN, IF, IFNULL, NULLIF) używanych w języku mySQL wraz z przykładami.

W przykładach będziemy opierać się o następującą tabelę pracownik:

id_pracownika imie nazwisko godzin stawka stanowisko 234 Jan Nowak 164.0 12.36 pracownik socjalny 235 Adam Kowalski 210.0 15.00 pracownik produkcyjny 236 Piotr Testowy 112.0 25.00 pracownik produkcyjny […]

Funkcje matematyczne mySQL – Kurs języka SQL (mySQL)

ABS() – funcja zwracająca wartość bezwzględną podanej liczby

SELECT ABS(-56); — 56

ACOS() – funkcja zwraca wartość arcus cosinus dla podanego argumentu

SELECT ACOS(0.32); — 1.2450668395002664

ASIN() – funkcja zwraca wartość arcus sinus dla podanego argumentu

SELECT ASIN(0.32); — 0.3257294872946302

ATAN() lub ATAN2() – funkcja zwraca wartość arcus tangens dla podanego argumentu bądź argumentów

[…]

Error Code: 1175. You are using safe update mode… MySQL Workbench

Jeżeli poprzez MySQL Workbench próbujesz wykonać zapytanie UPDATE, bądź DELETE na swojej bazie danych i otrzymujesz komunikat:

Error Code: 1175. You are using safe update mode…

Oznacza to, że masz w programie włączony tryb “Safe Updates”.

Jeżeli chcesz szybko rozwiązać ten problem wystarczy, że przed zapytaniem UPDATE czy DELETE dodasz poniższy kod. Tryb zostanie tylko […]

SHOW TABLES – jak wyświetlić wszystkie tablice w bazie danych MySQL

Aby wyświetlić wszystkie tablice w bazie danych posłużymy się poleceniem:

show tables in lub show tables from

Przykład:

show tables in nazwa_bazy; show tables from nazwa_bazy;

Oba powyższe polecenia zwrócą nam ten sam wynik, kolumnę z listą tablic w bazie danych (“nazwa_bazy”).

W przypadku, gdy chcielibyśmy przefiltrować wynik zapytania możemy posłużyć się poleceniem:

Triger / Wyzwalacz – MySQL opis i przykłady

Triger, zwany także wyzwalaczem jest to skrypt (fragment kodu) wykonywany w przypadku zajścia jakiegoś zdarzenia w bazie danych (np. dodania danych, ich modyfikacji, czy usunięcia).

Trigery dostępne są w następujących bazach danych:

Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Sybase, Oracle, Firebird, SQLite, InterBase SQL, MySQL

Istnieje kilka typów wyzwalaczy, tutaj skoncentrujemy […]