Oracle SQL TO_CHAR formatowanie daty

Funkcja TO_CHAR służy do konwersji daty bądź liczby do postaci ciągu tekstowego (string).

Wywołanie funkcji wygląda następująco:

SELECT TO_CHAR(‘data/czas’, ‘format’) FROM NAZWA_TABELI;

W poniższych przykładach posłużymy się wynikiem funkcji CURRENT_TIMESTAMP, która zwraca aktualną datę oraz czas, np:

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL; — 2017-01-31 11:11:10

YEAR– zwraca rok słownie, np:

SELECT TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, ‘YEAR’) FROM DUAL; — […]